Manisch Depressief Symptomen

Wat zijn de symptomen van manisch depressiviteit?

Manisch depressief wordt ook wel omschreven als bipolaire stoornis. Zowel mannen als vrouwen kunnen manisch depressief zijn. Manisch depressief komt voor onder alle leeftijden, geslachten, rassen en klassen. Manische Depressie is een aparte geestelijke aandoening. De symptomen bij een manische depressie zijn elkaars tegenpolen. Zo hebben mensen met een manische depressie op de ene moment helemaal geen slaap en op de andere moment is slapen een dagbesteding. Manische depressie bestaat uit het manische en het de depressie. Hieronder volgende symptomen van Manische en van Depressie. Tezamen zijn het de symptomen van manisch depressief.

Symptomen van manisch:

 • Ontzettend actief en een groot gevoel van rusteloosheid. Stilzitten kan niet.”
 • Overdreven gevoel van blijdschap
 • Concentratieproblemen
 • Chaotische gedachtes die snel van elkaar afwisselen
 • Snel en druk praten
 • Geen of weinig slaap nodig.
 • Verhoging van libido.
 • Impulsiviteit is vergroot. Bijvoorbeeld opeens veel geld uitgeven.
 • Slecht beoordelingsvermogen.
 • Agressief gedrag
 • Opdringerig gedrag
 • Oververtrouwen
 • Snel geïrriteerd voelen
 • Misbruik van verslavende middelen, zoals drugs en alcohol, maar ook medicatie.

Symptomen depressief:

 • Constante gevoel van somberheid, angst en leegte
 • Gebrek aan hoop
 • Grote schuldgevoelens
 • Onzekerheid
 • Geen interesse in acitiviteiten
 • Afspraken worden afgezegd
 • Geen energie
 • Snel geïrriteerd
 • Verandering in eetpatroon. Te weinig of juist teveel eten
 • Geen ritme in het leven
 • Slaapproblemen. Te weinig of juist teveel slapen.
 • Gedachtes aan zelfmoord of de dood.
 • Gevoelens van schuld, waardeloosheid of hulpeloosheid

Samen vormen de symptomen de symtomen voor manisch depressief. De manisch depressief symptomen zijn een hoop, maar niet elk symptoom hoeft aanwezig te zijn bij het hebben van een manische depressiviteit.

Manisch Depressief Symptomen en Creatieve mensen

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de manisch depressief symptomen veel voorkomen bij creatieve mensen. Stemmingsstoornissen en creativiteit ljken nauw samen te hangen. Zo blijkt uit onderzoek dat veel schrijvers, schilders en componisten beduidend vaker dan andere behandeld worden vanwege stemmingsstoornissen en of zelfmoordpogingen. Voorbeelden zijn Simon Vestdijk en Michelangelo. Zelfs de schepper van Kuifje, de Belg Hergé leed aan chronische depressie. We kunnen dus ook concluderen dat manisch depressief symptomen op alle lagen van de samenleving voorkomen en ook in alle tijden.

Opvallend blijft toch dat ook veel bekende creatieve mensen leden aan een bipolaire stoornis (manische depressie). Zo heeft schrijfster Virginia Woolf, schilder Vincent van Gogh en componist Robert Schumann geleden aan de bipolaire stoornis.

Hoewel we het misschien dan niet verwachten zien we de bipolaire stoornis ook terug bij politieke leiders. Zo hadden Napoleon en Winston Churchill ook last van depressies. Zij wisselden fasen van diepe depressie af met manische periodes, waarbij soms grote twjfel rees over hun oordeelsvermogen. We kunnen hiervoor slechts de geschiedenisboeken open slaan.

Dat de bipolaire stoornissen bij creatieve mensen voorkomen is eigenlijk niet zo verbijsterend. Patiënten die lijden aan deze stoornis hebben vaak aan weinig slaap genoeg en kunnen in een hypomane fase al hun energie in hun werk steken. Veelal hebben ze in die fase een onophoudelijke stroom van gedachten en invallen. Bovendien beschikken ze over een uitzonderlijke diepte en variatie in hun gevoelsleven. De wisselingen tussen depressie en manie kunnen uiterst verwarrend en pijnlijk zijn, maar voor sommigen ook een onuitputtelijke bron van creativiteit. Het is overigens goed om te bedenken dat veel mensen met stemmingsstoornissen niet uitzonderlijk creatief zijn, en dat omgekeerd bij tal van kunstenaars of politieke leiders dergelijke stoornissen ontbreken.

Samengevat: Elk beroepsgroep kan last hebben van manisch depressief symptomen!

Omgaan met een Manisch Depressief persoon

Kenmerkend voor mensen met manisch depressief symptomen is dat ze druk zijn en dat dit gedrag toeneemt naarmate er meer prikkels in de omgeving zijn. Daarbij zijn ze initiatiefrijk op een ongerichte manier.

Om aan deze structuurloosheid en prikkelgevoeligheid sturing te geven kan men het volgende doen:

 • Hanteer een rustige, vriendelijke (en professionele) houding. Praat met rustige stem en maak geen uitbundige bewegingen.
 • Verminder de hoeveelheid prikkels. Houdt hetgeen je bespreekt met de persoon bij één onderwerp per keer. Ga in overleg met de persoon hoe hij in zijn eigen omgeving een prikkelvermindering kan realiseren.
 • Overleg met de persoon, zodat samen een gestructureerd dagprogramma vastgesteld kan worden. Zie er daarbij op toe dat er in ruime mate rustmomenten worden opgenomen. Spreek af dat u periodiek met de betrokkene dit programma evalueert. Soms kan het zijn dat de persoon zo manisch is dat samen met hem zo’n programma samenstellen niet mogelijk is. In dat geval is het verstandig, in overleg met betrokkene en collega’s, vervolgstappen richting hulpverlening te zetten.
 • Zet alle gemaakte afspraken kort en bondig op papier. Herhaal ze vervolgens nogmaals.

Wat niet te doen bij een persoon met manisch depressief symptomen?

Zodra je in je omgeving merkt dat iemand manisch depressief symptomen vertoont zijn een aantal acties niet gewenst:

 • Meegaan in de enthousiaste verhalen. Hierdoor kan de manische persoon nog drukker worden.
 • In discussie gaan. Discussies kunnen sowieso al druk zijn, maar met een persoon met manisch depressief symptomen kan de discussie alleen maar heftiger worden.
 • Emotioneel worden en/of met stemverheffing praten.
 • Boos worden bij het niet houden aan afspraken. Een persoon met manisch depressief symptomen is niet alleen druk van de buitenkant, maar ook druk in zijn of haar hoofd. Hierdoor kunnen afspraken vergeten worden. Vergeet niet dat we te maken hebben met een stoornis en dat een stoornis ook een aandoening is.

Omgaan met een manisch depressief persoon blijft moeilijk. Het is sowieso niet altijd even gemakkelijk om de symptomen te herkennen, laat staan om dan vervolgens hier ook adequaat mee om te gaan.

Manisch Depressief Symptomen tijdens de Manie

De manische stoornis (manie) geeft in veel opzichten het tegenovergestelde beeld te zien van de depressie. Daar waar een depressie gepaard kan gaan met geremdheid, zien we bij een manische stoornis de manisch depressief symptomen, waaronder juist ontremdheid. Iemand die manisch is komt over als bijzonder uitgelaten en druk. Er is meestal sprake van overdreven overkomende euforie (vrolijkheid). De spraak kan toegenomen zijn in hoeveelheid, snelheid en volume, de gedachten jagen door het hoofd en mensen zijn snel afgeleid door interne en externe stimuli. De manische persoon voelt zich in principe goed, maar zal door zijn extreme gedrag makkelijk botsen met zijn omgeving. De “goede” stemming kan dan plotseling omslaanin woede, wanneer de manische persoonzich gehinderd of gecorrigeerd voelt. De woede die geuit wordt is vaak moeilijk te hanteren.

Zeer kenmerkend is de afgenomen slaapbehoefte. Dit is zeker een van de sterkste manisch depressief symptomen. Bij veel mensen is er zelfs sprake van een aanzienlijke vermindering van slaap per 24 uur. Soms wordt er niet of nauwelijks meer geslapen. Ook de eetlust is vaak toegenomen. Desondanks vallen mensen in een manische episode wel vaak af, omdat ze door de toegenomen activiteit veel meer energie verbruiken.

Als we spreken van ontremming, onderscheiden we drie soorten:

 1. De seksuele ontremming;
 2. De verbale ontremming;
 3. De motorische ontremming.

Daarnaast kan er sprake zijn van ontremdheid op het gebied van:

 • uitgifte van geld,
 • het aangaan van (seksuele) contacten,
 • gokken,
 • gebruik van middelen (alcohol en drugs).

Wanneer de symptomen zo ernstig zijn, dat ze leiden tot duidelijke beperkingen in het sociaal functioneren, bijvoorbeeld op het werk of in relaties met anderen, is er sprake van een manische episode en spreken we ook van manisch depressief symptomen.

De symptomen moeten dan wel minimaal zeven dagen aanwezig zijn of dusdanig ernstig, dat opname in een psychiatrisch ziekenhuis noodzakelijk is.

Hypomanie

Een milde vorm van manie wordt hypomanie genoemd. De criteria voor een hypomane episode zijn grotendeels gelijk aan die van de manische episode, echter zijn er geen beperkingen in het sociale functioneren. Hypomane personen zijn opgewekt en actief, maar wel goed corrigeerbaar.

Een lichte vorm van hypomanie is een redelijk normaal verschijnsel. We kunnen het bij onszelf in de hand werken, door bijvoorbeeld na nachtdienst niet te gaan slapen maar te gaan winkelen. We voelen ons er prima bij. Vervolgens slapen we dan weer goed.

Bipolaire stoornis ofwel Chronisch Manisch Depressief

De bipolaire stoornis, manische depressie, is een chronische stoornis. De bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door het optreden van een of meer manische, hypomane of gemengde episoden. Hier zien we dus helemaal de manisch depressief symptomen terug.

Bij het ontstaan van de bipolaire stoornis speelt aanleg een grote rol. Echter biologische en omgevingsfactoren dragen ook bij aan het ontstaan ervan. Iemand met een manische depressie kan, als hij zijn medicatie gebruikt, maatschappelijk gezien redelijk functioneren.

Aanvullende therapieën voor Manisch Depressief Symptomen

Mensen met manisch depressief symptomenkunnen geholpen worden door medicatie, maar ook aanvullende therapieën kunnen de symptomen doen verminderen. Bijvoorbeeld kan psychotherapie de manisch depressief symptomendoen verminderen, maar ook kan wellicht lichttherapie helpen. Aanvullende therapieën zijn niet bedoeld als vervangende therapieën, maar kunnen wel degelijk een oplossing zijn voor een manische depressie.

Psychotherapie

Mensen die manische episodes hebben kunnen wellicht geholpen worden met psychotherapie.Deze gesprekstherapie ligt zeer op het oplossen van emotionele problemen bij patiënten door hun inzicht te verschaffen in hun eigen psychologische profiel. Traditionelen psychotherapie naar de bron van het probleem in de jeugd, terwijl andere benaderingen de oplossing zoeken bij conflicten en problemen met de omgeving in het heden. Gedragstherapie en cognitieve vormen van psychotherapie leren patiënten nieuwe inzichten. Depressieve mensen hebben de neiging ervan uit te gaan zullen falen en hebben vaak verkeerd beeld van het gedrag en de motieven van anderen. Cognitieve therapeuten proberen de patiënten te helpen deze negatieve opvattingen te veranderen.

Interpersoonlijke therapie gaat ervan uit dat de pressie optreedt wanneer persoonlijke relaties verstoord zijn, waardoor de symptomen verergeren. De relatieproblemen moet hierdoor groter en men raakt in een vicieuze cirkel. Door aandacht te besteden aan bepaalde knelpunten leren therapeuten de patiënten hun ziekte en gevoelens te begrijpen en manieren te vinden om de relaties te verbeteren.

Electroconvulsieve therapie (ECT)

Deze therapie wordt eigenlijk niet vaak toepast voor het tegengegaan van manisch depressief symptomen.  Hoewel deze methode, die ook wel elektroshock therapie genoemd, niet zo vaak wordt toegepast als vroeger, is deze nog steeds van groot nut bij patiënten met zelfmoordneigingen. De patiënt wordt onder algehele narcose gebracht, waardoor deze zich de behandeling en pijn niet zal herinneren. Er worden elektroden aan een zijden of aan beide zijden van het hoofd geplaatst volgens wordt een lichte elektrische schok aan de hersenen toegediend, die een milde epileptische aanval veroorzaakt. Hij treedt tijdelijk geheugenverlies op met betrekking tot gebeurtenissen in de voorgaande 6-12 maanden.

Aanvullende therapieën

Ernstige of herhaalde depressies vereisen medische behandeling. Alternatieve therapieën zijn van het als aanvulling op mildere vormen van depressie te overwinnen.

 • Ayurveda

Deze oeroude geneeswijze uit India bevordert het emotionele en lichamelijke welzijn dol combinatie van dieet, lichaamsbeweging en kruiden remedies die gericht zijn op het herstellen van de persoonlijke balans.

 • Creatieve therapie

Kunst, muziek, dans en andere kunnen van groot belang zijn tijdens het herstel na een depressie, omdat deze de patiënt meer zelfvertrouwen geven.

 • Lichttherapie

Lichttherapie is een bekende vorm van therapie en wordt veelal ingezet voor tegengaan van manisch depressief symptomen. Lichttherapie wordt veelal ingezet als aanvulling op de interpersoonlijke therapie. Er zijn mensen die herhaaldelijk last hebben van winterdepressies door gebrek aan daglicht. De behandeling houdt in dat de patiënt gedurende een aantal uren bij dag aan speciaal licht blootgesteld wordt. Ook is er de variant van lichttherapie dagelijks een half uur op een vastgezet tijd. Dit alles is voor het herstellen van de biologische klok.

Natuurgeneeskunde en voedingstherapie

Het dieet is zeer belangrijk voor het functioneren van de hersenen, maar er bestaat grote onenigheid over het nut van voedingstherapie voor geestelijke-aandoening. Veel voedingsdeskundigen adviseren een suikervrij en vetarm dieet dat rijk is aan complexe koolhydraten en eiwitten. Sommigen raden ook vitamine B aan.

Zelfbehandeling

Lichaamsbeweging kan net zo goed werkzaam zijn tegen een milde depressie of dysthemie als medicijnen. Vooral training de zuurstofopname stimuleert is effectief, omdat daardoor de aanmaak van endorfines, de lichaamseigen pijnstillers en antidepressiva, bevorderd wordt.

Onderschat nooit de geneeskracht van het lachen. Een grappige film of een amusant boek slagen er vaak in het humeur te verbeteren.

Medicatie voor Manisch Depressief Symptomen

Wanneer iemand manisch depressief symptomen vertoont kan diegene er last van hebben. Ook mensen in de omgeving van een manisch depressieve persoon kunnen last ervaren.

Ter behandeling van de symptomen van de manische depressie kunnen medicijnen ingezet worden.

Geneesmiddelen tegen depressie zijn onder anderen tricyclische antidepressiva, monoamineoxidase (MAO)-remmers en secrotonineopnameremmers, die alle symptomen verlichten.

Lithium wordt voorgeschreven voor langdurig gebruik om de manische fasen van een manisch depressieve psychose te onderdrukken.

Tricyclische antidepressiva, waaronder amitriptyline en imipramine verhinderen reabsorptie (heropname) van neurotransmitters, zodat de concentratie ervan toeneemt in de hersenen. MAO-remmers, zoals moclobemide (Aurorix), remmen het enzym dat neurotransmitters afbreekt. Fluoxetine (Prozac) is het prototype van de nieuwe generatie antidepressiva en blokkeert de absorptie van serotonine. Serotonine is een chemische stof in de hersenen beïnvloedt op de stemming uitoefent.

De reactie op geneesmiddelen tegen depressie verschilt sterk, zodat voor het beste resultaat vaak middelen of combinaties uitgeprobeerd moeten worden.

Tricyclische antidepressiva zijn werkzaam tegen gebrek aan eetlust en gewichtsverlies, lethargie (slaap zucht, lusteloosheid), zelfmoordgedachten, wanhoop en schuldgevoelens. Sommige moderne tricyclische antidepressiva werken binnen een aantal dagen, oudere soorten pas na enkele weken. Bijwerkingen, zoals een droge mond, slaperigheid en obstipatie verdwijnen meestal na verloop van tijd. De serotonineheropnameremmer Prozac werkt sneller dan de meeste andere antidepressiva en is met name werkzaam tegen lethargie, slaperigheid en vraatzucht. De bijwerkingen zijn onder andere nervositeit, slapeloosheid, onrust en verlies van eetlust.

Lithium verminderd het aantal en de ernst van manisch depressieve episodes, hoewel sommige patiënten beter reageren op andere medicijnen zoals carbamazepine (Tegretol).

Wat is een manische episode?

Wanneer iemand manisch depressief symptomen vertoont, moet er sprake zijn van een manische episode. Een manische episode is kenmerkend voor manische depressiviteit.

Er moet sprake zijn van drie of meer van de volgende symptomen gedurende ten minste een week:

 1. Toegenomen eigendunk of grootheidswaanzin.
 2. Verminderde behoefte aan slaap.
 3. Overdreven praatziek zijn.
 4. Jagende gedachten en ideeën.
 5. Gemakkelijk afgeleid zijn.
 6. Hyperactiviteit, met name met betrekking tot het bereiken van onrealistische doelen.
 7. Overdreven verlangen naar roekeloos gedrag, zoals seksuele uitspattingen of gokken.

Mensen die manisch depressief symptomen vertonen wisselen vaak af. Zo zijn ze de ene moment praatziek en op de andere moment stil en somber.

Behandeling Depressie

Voordat een behandeling voor depressie gestart kan worden, moet er eerst een diagnose gesteld worden. Er zijn verschillende vormen van depressie, zo is er de manische depressie met symptomen van een manische episode, maar ook is er depressie in de vorm van dysthemie of endogeen.

De diagnose wordt gebaseerd op de symptomen en de ziektegeschiedenis van een patiënt. Wanneer de arts een klinische depressie vermoedt zal hij de patiënt doorverwijzen naar een psychiater of psycholoog.

Medische behandeling van een depressie

Depressie reageert beter op medicijnen dan andere psychische stoornissen. Behandeling kent drie invalshoeken:

 1. Medicatie
 2. Psychotherapie
 3. Electroconvulsie therapie (ECT).

Naast de medische behandeling van een depressie kunnen aanvullende behandelingen, therapieën, helpen de depressie te verminderen. Aanvullende therapieën voor een depressie zijn bijvoorbeeld ayurveda therapie, creatieve therapieën, lichttherapie en voedingstherapie. Lees hier meer over de verschillende therapieën.

Depressie

Veel mensen stellen neerslachtigheid op één lijn met depressie, hetgeen niet juist is. Van tijd tot tijd voelt iedereen zich weleens verdrietig, vaak om een aanwijsbare reden zoals een tegenslag op het werk of de dood van een geliefde. De meeste mensen weten met een dergelijk reactieve depressie om te gaan en schudden na verloop van tijd het verdriet van zich af.

Daarentegen treedt een klinische depressie zonder eenduidige oorzaak op en beïnvloedt in toenemende mate het normale functioneren van een persoon. Psychiaters delen depressies in op grond van de onderstaande kenmerken:

 • Ernstige of endogene depressie, waarbij de symptomen geen directe oorzaak hebben en de persoon belemmeren in zijn dagelijkse bezigheden. De depressie kan op zichzelf staan of telkens terugkeren.
 • Manische episode, waarbij een abnormale euforie (blijheid) of prikkelbaarheid overheersen. Ook wel manisch depressief.
 • Dysthymie, waarbij de depressieve stemming overheerst, maar de normale bezigheden niet in de weg staat.

De oorzaak van deze aandoeningen is onbekend, hoewel sommige onderzoekers menen dat biochemische veranderingen in de hersenen ermee te maken hebben. Omdat depressie vaak in bepaalde families voorkomt, kan er ook een erfelijk verband zijn. Soms treedt depressie op als (vermoedelijk biochemisch) antwoord op een infectieziekte als hepatitis. Alcohol en andere genotmiddelen kunnen eveneens depressie in de hand werken.

Oorzaken Manisch Depressief (Bipolaire Stoornis)

Manische depressiviteit (bipolaire stoornis) kent verscheidene oorzaken. Nog steeds wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar manische depressiviteit, omdat er toch altijd vragen onbeantwoord zijn.

In ieder geval geven wetenschappers aan de oorzaken van manisch depressief voelen liggen in (combinatie van) de volgende factoren:

 • Neurotransmitters: Onze lichaam heeft stoffen nodig. Bij mensen die manisch depressief zijn is geconstateerd dat zij (vaak) een tekort hebben van bepaalde stoffen bij een depressieve periode, maar juist weer een overschot bij een manie. Deze stoffen zijn dopamine, noradrenaline en serotine.
 • Erfelijkheid: Net zoals bij zoveel ziektes en aandoeningen kan de oorzaak dat leidt tot manisch depressief liggen bij de erfelijkheid. Uit onderzoek is gebleken dat 20 procent mensen die manisch depressief zijn ook één ouder hadden die leden aan deze stoornis. De kans is zelfs groter wanneer beide ouders een bipolaire stoornis, manische depressiviteit, hebben. De kans stijgt dan met 30 procent.
 • Denkpatronen: Wanneer mensen een bepaalde denkpatroon hebben ontwikkelt waarbij de zelfwaarde van onvoldoende is, kan dit leiden tot een stoornis van manisch depressief. Gebrek aan zelfwaarde kan leiden tot schuldgevoelens en onzekerheid. Beide gevoelens kunnen weer leiden tot een depressieve periode.
 • Ervaringen: In het verlengde van denkpatronen, kunnen (negatieve) ervaringen ook leiden tot een depressie en dus tot een stoornis van manisch depressief. Bijvoorbeeld wanneer men het gevoel heeft gefaald te hebben kan dit leiden tot een gevoel van hulpeloosheid. Falen is dan in de ogen van die persoon zelf, en hoeft dus in de ogen van anderen niet aanwezig te zijn. Hulpeloosheid kan een gevolg zijn van faalgevoelens.
 • Sociale omgeving: De sociale omgeving kan wel degelijk van invloed zijn op gevoelens van een persoon. Is de sociale omgeving steunend of creëert de sociale omgeving juist voor stress of isolement.
 • Opvoeding: De opvoeding kan ook een oorzaak zijn voor verschillende geestelijke stoornissen, waaronder het manisch depressief zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de eerste 6 maanden van een leven erg belangrijk zijn. Gevoel van liefde is hier van groot belang voor de latere denkpatronen en vaardigheden.

Manisch depressief zijn betekent het hebben van een stoornis. Niet alleen de mensen zelf met een manisch depressief stoornis kunnen last hebben vanwege het hebben van symptomen, maar ook de omgeving kan het moeilijk hebben. Veel mensen weten niet hoe ze moeten omgaan met iemand die manisch depressief is. Manisch depressiviteit is zeker een stoornis waar aandacht aan besteed moet worden. Bij het weten van de oorzaken kan wellicht een manische depressiviteit worden voorkomen.